Hot News: Website đang trong quá trình thử nghiệm, nếu có gì sai sót mong quý khách hàng thông cảm bỏ quaHotline 01223255532 để chúng tôi kịp thời xử lý và khắc phục sự cố. Chúc các bạn tham gia thảo luận vui vẻ..!

Lượt xem: 70

 1. Quy Nhơn * Sản phẩm hỗ trợ đóng gói

  thuhoa1984

  thuhoa1984 Thành viên mới

  Tham gia:
  22/09/2017
  Tổng bài viết:
  15
  Được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Họ tên:
  Lưu hoài Vân
  · Công Ty ISV viÇt nam chuyên s£n xu¥t và phân phÑi các lo¡i bng dính và màng bÍc
  · Thông tin kù thut vÁ s£n ph©m bng dính
  Các quy cách quy °Ûc chung cho dòng s£n ph©m bng dính dán thùng nh° sau;
  - 48mm( là bÁ rÙng cça s£n ph©m quy Ënh chung Ñi vÛi các nhà s£n xu¥t).
  - Yar ( gÍi t¯t là ra) 1y = 0.9m Là quy Ënh chung cça s£n ph©m Ñi vÛi các nhà s£n xu¥t
  - Un ( gÍi t¯t là Ù dày cça màng) =34, 45, 50, 60.( hiÇn công ty ang s£n xu¥t màng U60).
  - Lõi ( lõi gi¥y) Ù d§y 0.5ly ; 0.7ly ; 11mm; nh°ng chç y¿u là 0.5ly, 0.7ly . Lõi d§y mÏng phå thuÙc vào thñc t¿ khi cuÑn s£n ph©m cça khách hàng.
  - Cây = 6 cuÙn/1 cây Vd: 48mm*200y x 2 cây =12 cuÙn
  48mm*120y x 3 cây = 18 CuÙn
  - Ngoài các qui Ënh và tiêu chu©n trên, thì °ãc gÍi là hàng ·c thù do yêu c§u thñc t¿ cça khách hàng khác nhau.
  · Hình £nh s£n ph©m: Xin mÝi truy cp wedsize cça công ty:http:// isvvietnam.com/

  · C£m nhn cça khách hàng sau khi sí dång s£n ph©m
  - H§u h¿t KH Áu hài lòng vÁ ch¥t l°ãng khi sí dång s£n ph©m cça Công Ty
  - Phåc vå: nhanh chóng, nhiÇt tình, chu áo
  · B£o hành
  - S£n ph©m bË l×i lù thut ho·c kém ch¥t l°ãng s½ °ãc phía công ty xác nhn và Õi l¡i
  - Công ty luôn sµn sàng gi£i áp mÍi th¯c m¯c cça KH
  · Lãi ích khi sí dång s£n ph©m
  - KH s½ tuyÇt Ñi yên tâm khi ang sí dång s£n ph©m tÑt nh¥t c£ vÁ ch¥t l°ãng và giá c£
  · Giá c£: Xin vui lòng liên hÇ Ã °ãc h× trã trñc ti¿p
  · Thông tin liên hÇ
  - Mr C§m: 098.110.3578
  - T công ty: 024.6260.1721
  R¥t hn h¡nh °ãc phåc vå Quý Khách Hàng!
   
  con miền trung
 2. thuhoa1984

  thuhoa1984 Thành viên mới

  Tham gia:
  22/09/2017
  Tổng bài viết:
  15
  Được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Họ tên:
  Lưu hoài Vân
  · Công Ty ISV viÇt nam chuyên s£n xu¥t và phân phÑi các lo¡i bng dính và màng bÍc
  · Thông tin kù thut vÁ s£n ph©m bng dính
  Các quy cách quy °Ûc chung cho dòng s£n ph©m bng dính dán thùng nh° sau;
  - 48mm( là bÁ rÙng cça s£n ph©m quy Ënh chung Ñi vÛi các nhà s£n xu¥t).
  - Yar ( gÍi t¯t là ra) 1y = 0.9m Là quy Ënh chung cça s£n ph©m Ñi vÛi các nhà s£n xu¥t
  - Un ( gÍi t¯t là Ù dày cça màng) =34, 45, 50, 60.( hiÇn công ty ang s£n xu¥t màng U60).
  - Lõi ( lõi gi¥y) Ù d§y 0.5ly ; 0.7ly ; 11mm; nh°ng chç y¿u là 0.5ly, 0.7ly . Lõi d§y mÏng phå thuÙc vào thñc t¿ khi cuÑn s£n ph©m cça khách hàng.
  - Cây = 6 cuÙn/1 cây Vd: 48mm*200y x 2 cây =12 cuÙn
  48mm*120y x 3 cây = 18 CuÙn
  - Ngoài các qui Ënh và tiêu chu©n trên, thì °ãc gÍi là hàng ·c thù do yêu c§u thñc t¿ cça khách hàng khác nhau.
  · Hình £nh s£n ph©m: Xin mÝi truy cp wedsize cça công ty:http:// isvvietnam.com/

  · C£m nhn cça khách hàng sau khi sí dång s£n ph©m
  - H§u h¿t KH Áu hài lòng vÁ ch¥t l°ãng khi sí dång s£n ph©m cça Công Ty
  - Phåc vå: nhanh chóng, nhiÇt tình, chu áo
  · B£o hành
  - S£n ph©m bË l×i lù thut ho·c kém ch¥t l°ãng s½ °ãc phía công ty xác nhn và Õi l¡i
  - Công ty luôn sµn sàng gi£i áp mÍi th¯c m¯c cça KH
  · Lãi ích khi sí dång s£n ph©m
  - KH s½ tuyÇt Ñi yên tâm khi ang sí dång s£n ph©m tÑt nh¥t c£ vÁ ch¥t l°ãng và giá c£
  · Giá c£: Xin vui lòng liên hÇ Ã °ãc h× trã trñc ti¿p
  · Thông tin liên hÇ
  - Mr C§m: 098.110.3578
  - T công ty: 024.6260.1721
  R¥t hn h¡nh °ãc phåc vå Quý Khách Hàng!
   
 3. thuhoa1984

  thuhoa1984 Thành viên mới

  Tham gia:
  22/09/2017
  Tổng bài viết:
  15
  Được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Họ tên:
  Lưu hoài Vân
  · Công Ty ISV viÇt nam chuyên s£n xu¥t và phân phÑi các lo¡i bng dính và màng bÍc
  · Thông tin kù thut vÁ s£n ph©m bng dính
  Các quy cách quy °Ûc chung cho dòng s£n ph©m bng dính dán thùng nh° sau;
  - 48mm( là bÁ rÙng cça s£n ph©m quy Ënh chung Ñi vÛi các nhà s£n xu¥t).
  - Yar ( gÍi t¯t là ra) 1y = 0.9m Là quy Ënh chung cça s£n ph©m Ñi vÛi các nhà s£n xu¥t
  - Un ( gÍi t¯t là Ù dày cça màng) =34, 45, 50, 60.( hiÇn công ty ang s£n xu¥t màng U60).
  - Lõi ( lõi gi¥y) Ù d§y 0.5ly ; 0.7ly ; 11mm; nh°ng chç y¿u là 0.5ly, 0.7ly . Lõi d§y mÏng phå thuÙc vào thñc t¿ khi cuÑn s£n ph©m cça khách hàng.
  - Cây = 6 cuÙn/1 cây Vd: 48mm*200y x 2 cây =12 cuÙn
  48mm*120y x 3 cây = 18 CuÙn
  - Ngoài các qui Ënh và tiêu chu©n trên, thì °ãc gÍi là hàng ·c thù do yêu c§u thñc t¿ cça khách hàng khác nhau.
  · Hình £nh s£n ph©m: Xin mÝi truy cp wedsize cça công ty:http:// isvvietnam.com/

  · C£m nhn cça khách hàng sau khi sí dång s£n ph©m
  - H§u h¿t KH Áu hài lòng vÁ ch¥t l°ãng khi sí dång s£n ph©m cça Công Ty
  - Phåc vå: nhanh chóng, nhiÇt tình, chu áo
  · B£o hành
  - S£n ph©m bË l×i lù thut ho·c kém ch¥t l°ãng s½ °ãc phía công ty xác nhn và Õi l¡i
  - Công ty luôn sµn sàng gi£i áp mÍi th¯c m¯c cça KH
  · Lãi ích khi sí dång s£n ph©m
  - KH s½ tuyÇt Ñi yên tâm khi ang sí dång s£n ph©m tÑt nh¥t c£ vÁ ch¥t l°ãng và giá c£
  · Giá c£: Xin vui lòng liên hÇ Ã °ãc h× trã trñc ti¿p
  · Thông tin liên hÇ
  - Mr C§m: 098.110.3578
  - T công ty: 024.6260.1721
  R¥t hn h¡nh °ãc phåc vå Quý Khách Hàng!
   
 4. thuhoa1984

  thuhoa1984 Thành viên mới

  Tham gia:
  22/09/2017
  Tổng bài viết:
  15
  Được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Họ tên:
  Lưu hoài Vân
  · Công Ty ISV viÇt nam chuyên s£n xu¥t và phân phÑi các lo¡i bng dính và màng bÍc
  · Thông tin kù thut vÁ s£n ph©m bng dính
  Các quy cách quy °Ûc chung cho dòng s£n ph©m bng dính dán thùng nh° sau;
  - 48mm( là bÁ rÙng cça s£n ph©m quy Ënh chung Ñi vÛi các nhà s£n xu¥t).
  - Yar ( gÍi t¯t là ra) 1y = 0.9m Là quy Ënh chung cça s£n ph©m Ñi vÛi các nhà s£n xu¥t
  - Un ( gÍi t¯t là Ù dày cça màng) =34, 45, 50, 60.( hiÇn công ty ang s£n xu¥t màng U60).
  - Lõi ( lõi gi¥y) Ù d§y 0.5ly ; 0.7ly ; 11mm; nh°ng chç y¿u là 0.5ly, 0.7ly . Lõi d§y mÏng phå thuÙc vào thñc t¿ khi cuÑn s£n ph©m cça khách hàng.
  - Cây = 6 cuÙn/1 cây Vd: 48mm*200y x 2 cây =12 cuÙn
  48mm*120y x 3 cây = 18 CuÙn
  - Ngoài các qui Ënh và tiêu chu©n trên, thì °ãc gÍi là hàng ·c thù do yêu c§u thñc t¿ cça khách hàng khác nhau.
  · Hình £nh s£n ph©m: Xin mÝi truy cp wedsize cça công ty:http:// isvvietnam.com/

  · C£m nhn cça khách hàng sau khi sí dång s£n ph©m
  - H§u h¿t KH Áu hài lòng vÁ ch¥t l°ãng khi sí dång s£n ph©m cça Công Ty
  - Phåc vå: nhanh chóng, nhiÇt tình, chu áo
  · B£o hành
  - S£n ph©m bË l×i lù thut ho·c kém ch¥t l°ãng s½ °ãc phía công ty xác nhn và Õi l¡i
  - Công ty luôn sµn sàng gi£i áp mÍi th¯c m¯c cça KH
  · Lãi ích khi sí dång s£n ph©m
  - KH s½ tuyÇt Ñi yên tâm khi ang sí dång s£n ph©m tÑt nh¥t c£ vÁ ch¥t l°ãng và giá c£
  · Giá c£: Xin vui lòng liên hÇ Ã °ãc h× trã trñc ti¿p
  · Thông tin liên hÇ
  - Mr C§m: 098.110.3578
  - T công ty: 024.6260.1721
  R¥t hn h¡nh °ãc phåc vå Quý Khách Hàng!
   
 5. thuhoa1984

  thuhoa1984 Thành viên mới

  Tham gia:
  22/09/2017
  Tổng bài viết:
  15
  Được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Họ tên:
  Lưu hoài Vân
  · Công Ty ISV viÇt nam chuyên s£n xu¥t và phân phÑi các lo¡i bng dính và màng bÍc
  · Thông tin kù thut vÁ s£n ph©m bng dính
  Các quy cách quy °Ûc chung cho dòng s£n ph©m bng dính dán thùng nh° sau;
  - 48mm( là bÁ rÙng cça s£n ph©m quy Ënh chung Ñi vÛi các nhà s£n xu¥t).
  - Yar ( gÍi t¯t là ra) 1y = 0.9m Là quy Ënh chung cça s£n ph©m Ñi vÛi các nhà s£n xu¥t
  - Un ( gÍi t¯t là Ù dày cça màng) =34, 45, 50, 60.( hiÇn công ty ang s£n xu¥t màng U60).
  - Lõi ( lõi gi¥y) Ù d§y 0.5ly ; 0.7ly ; 11mm; nh°ng chç y¿u là 0.5ly, 0.7ly . Lõi d§y mÏng phå thuÙc vào thñc t¿ khi cuÑn s£n ph©m cça khách hàng.
  - Cây = 6 cuÙn/1 cây Vd: 48mm*200y x 2 cây =12 cuÙn
  48mm*120y x 3 cây = 18 CuÙn
  - Ngoài các qui Ënh và tiêu chu©n trên, thì °ãc gÍi là hàng ·c thù do yêu c§u thñc t¿ cça khách hàng khác nhau.
  · Hình £nh s£n ph©m: Xin mÝi truy cp wedsize cça công ty:http:// isvvietnam.com/

  · C£m nhn cça khách hàng sau khi sí dång s£n ph©m
  - H§u h¿t KH Áu hài lòng vÁ ch¥t l°ãng khi sí dång s£n ph©m cça Công Ty
  - Phåc vå: nhanh chóng, nhiÇt tình, chu áo
  · B£o hành
  - S£n ph©m bË l×i lù thut ho·c kém ch¥t l°ãng s½ °ãc phía công ty xác nhn và Õi l¡i
  - Công ty luôn sµn sàng gi£i áp mÍi th¯c m¯c cça KH
  · Lãi ích khi sí dång s£n ph©m
  - KH s½ tuyÇt Ñi yên tâm khi ang sí dång s£n ph©m tÑt nh¥t c£ vÁ ch¥t l°ãng và giá c£
  · Giá c£: Xin vui lòng liên hÇ Ã °ãc h× trã trñc ti¿p
  · Thông tin liên hÇ
  - Mr C§m: 098.110.3578
  - T công ty: 024.6260.1721
  R¥t hn h¡nh °ãc phåc vå Quý Khách Hàng!
   
 6. thuhoa1984

  thuhoa1984 Thành viên mới

  Tham gia:
  22/09/2017
  Tổng bài viết:
  15
  Được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Họ tên:
  Lưu hoài Vân
  · Công Ty ISV viÇt nam chuyên s£n xu¥t và phân phÑi các lo¡i bng dính và màng bÍc
  · Thông tin kù thut vÁ s£n ph©m bng dính
  Các quy cách quy °Ûc chung cho dòng s£n ph©m bng dính dán thùng nh° sau;
  - 48mm( là bÁ rÙng cça s£n ph©m quy Ënh chung Ñi vÛi các nhà s£n xu¥t).
  - Yar ( gÍi t¯t là ra) 1y = 0.9m Là quy Ënh chung cça s£n ph©m Ñi vÛi các nhà s£n xu¥t
  - Un ( gÍi t¯t là Ù dày cça màng) =34, 45, 50, 60.( hiÇn công ty ang s£n xu¥t màng U60).
  - Lõi ( lõi gi¥y) Ù d§y 0.5ly ; 0.7ly ; 11mm; nh°ng chç y¿u là 0.5ly, 0.7ly . Lõi d§y mÏng phå thuÙc vào thñc t¿ khi cuÑn s£n ph©m cça khách hàng.
  - Cây = 6 cuÙn/1 cây Vd: 48mm*200y x 2 cây =12 cuÙn
  48mm*120y x 3 cây = 18 CuÙn
  - Ngoài các qui Ënh và tiêu chu©n trên, thì °ãc gÍi là hàng ·c thù do yêu c§u thñc t¿ cça khách hàng khác nhau.
  · Hình £nh s£n ph©m: Xin mÝi truy cp wedsize cça công ty:http:// isvvietnam.com/

  · C£m nhn cça khách hàng sau khi sí dång s£n ph©m
  - H§u h¿t KH Áu hài lòng vÁ ch¥t l°ãng khi sí dång s£n ph©m cça Công Ty
  - Phåc vå: nhanh chóng, nhiÇt tình, chu áo
  · B£o hành
  - S£n ph©m bË l×i lù thut ho·c kém ch¥t l°ãng s½ °ãc phía công ty xác nhn và Õi l¡i
  - Công ty luôn sµn sàng gi£i áp mÍi th¯c m¯c cça KH
  · Lãi ích khi sí dång s£n ph©m
  - KH s½ tuyÇt Ñi yên tâm khi ang sí dång s£n ph©m tÑt nh¥t c£ vÁ ch¥t l°ãng và giá c£
  · Giá c£: Xin vui lòng liên hÇ Ã °ãc h× trã trñc ti¿p
  · Thông tin liên hÇ
  - Mr C§m: 098.110.3578
  - T công ty: 024.6260.1721
  R¥t hn h¡nh °ãc phåc vå Quý Khách Hàng!
   
 7. thuhoa1984

  thuhoa1984 Thành viên mới

  Tham gia:
  22/09/2017
  Tổng bài viết:
  15
  Được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Họ tên:
  Lưu hoài Vân
  · Công Ty ISV viÇt nam chuyên s£n xu¥t và phân phÑi các lo¡i bng dính và màng bÍc
  · Thông tin kù thut vÁ s£n ph©m bng dính
  Các quy cách quy °Ûc chung cho dòng s£n ph©m bng dính dán thùng nh° sau;
  - 48mm( là bÁ rÙng cça s£n ph©m quy Ënh chung Ñi vÛi các nhà s£n xu¥t).
  - Yar ( gÍi t¯t là ra) 1y = 0.9m Là quy Ënh chung cça s£n ph©m Ñi vÛi các nhà s£n xu¥t
  - Un ( gÍi t¯t là Ù dày cça màng) =34, 45, 50, 60.( hiÇn công ty ang s£n xu¥t màng U60).
  - Lõi ( lõi gi¥y) Ù d§y 0.5ly ; 0.7ly ; 11mm; nh°ng chç y¿u là 0.5ly, 0.7ly . Lõi d§y mÏng phå thuÙc vào thñc t¿ khi cuÑn s£n ph©m cça khách hàng.
  - Cây = 6 cuÙn/1 cây Vd: 48mm*200y x 2 cây =12 cuÙn
  48mm*120y x 3 cây = 18 CuÙn
  - Ngoài các qui Ënh và tiêu chu©n trên, thì °ãc gÍi là hàng ·c thù do yêu c§u thñc t¿ cça khách hàng khác nhau.
  · Hình £nh s£n ph©m: Xin mÝi truy cp wedsize cça công ty:http:// isvvietnam.com/

  · C£m nhn cça khách hàng sau khi sí dång s£n ph©m
  - H§u h¿t KH Áu hài lòng vÁ ch¥t l°ãng khi sí dång s£n ph©m cça Công Ty
  - Phåc vå: nhanh chóng, nhiÇt tình, chu áo
  · B£o hành
  - S£n ph©m bË l×i lù thut ho·c kém ch¥t l°ãng s½ °ãc phía công ty xác nhn và Õi l¡i
  - Công ty luôn sµn sàng gi£i áp mÍi th¯c m¯c cça KH
  · Lãi ích khi sí dång s£n ph©m
  - KH s½ tuyÇt Ñi yên tâm khi ang sí dång s£n ph©m tÑt nh¥t c£ vÁ ch¥t l°ãng và giá c£
  · Giá c£: Xin vui lòng liên hÇ Ã °ãc h× trã trñc ti¿p
  · Thông tin liên hÇ
  - Mr C§m: 098.110.3578
  - T công ty: 024.6260.1721
  R¥t hn h¡nh °ãc phåc vå Quý Khách Hàng!
   
 8. thuhoa1984

  thuhoa1984 Thành viên mới

  Tham gia:
  22/09/2017
  Tổng bài viết:
  15
  Được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Họ tên:
  Lưu hoài Vân
  · Công Ty ISV viÇt nam chuyên s£n xu¥t và phân phÑi các lo¡i bng dính và màng bÍc
  · Thông tin kù thut vÁ s£n ph©m bng dính
  Các quy cách quy °Ûc chung cho dòng s£n ph©m bng dính dán thùng nh° sau;
  - 48mm( là bÁ rÙng cça s£n ph©m quy Ënh chung Ñi vÛi các nhà s£n xu¥t).
  - Yar ( gÍi t¯t là ra) 1y = 0.9m Là quy Ënh chung cça s£n ph©m Ñi vÛi các nhà s£n xu¥t
  - Un ( gÍi t¯t là Ù dày cça màng) =34, 45, 50, 60.( hiÇn công ty ang s£n xu¥t màng U60).
  - Lõi ( lõi gi¥y) Ù d§y 0.5ly ; 0.7ly ; 11mm; nh°ng chç y¿u là 0.5ly, 0.7ly . Lõi d§y mÏng phå thuÙc vào thñc t¿ khi cuÑn s£n ph©m cça khách hàng.
  - Cây = 6 cuÙn/1 cây Vd: 48mm*200y x 2 cây =12 cuÙn
  48mm*120y x 3 cây = 18 CuÙn
  - Ngoài các qui Ënh và tiêu chu©n trên, thì °ãc gÍi là hàng ·c thù do yêu c§u thñc t¿ cça khách hàng khác nhau.
  · Hình £nh s£n ph©m: Xin mÝi truy cp wedsize cça công ty:http:// isvvietnam.com/

  · C£m nhn cça khách hàng sau khi sí dång s£n ph©m
  - H§u h¿t KH Áu hài lòng vÁ ch¥t l°ãng khi sí dång s£n ph©m cça Công Ty
  - Phåc vå: nhanh chóng, nhiÇt tình, chu áo
  · B£o hành
  - S£n ph©m bË l×i lù thut ho·c kém ch¥t l°ãng s½ °ãc phía công ty xác nhn và Õi l¡i
  - Công ty luôn sµn sàng gi£i áp mÍi th¯c m¯c cça KH
  · Lãi ích khi sí dång s£n ph©m
  - KH s½ tuyÇt Ñi yên tâm khi ang sí dång s£n ph©m tÑt nh¥t c£ vÁ ch¥t l°ãng và giá c£
  · Giá c£: Xin vui lòng liên hÇ Ã °ãc h× trã trñc ti¿p
  · Thông tin liên hÇ
  - Mr C§m: 098.110.3578
  - T công ty: 024.6260.1721
  R¥t hn h¡nh °ãc phåc vå Quý Khách Hàng!
   
 9. thuhoa1984

  thuhoa1984 Thành viên mới

  Tham gia:
  22/09/2017
  Tổng bài viết:
  15
  Được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Họ tên:
  Lưu hoài Vân
  · Công Ty ISV viÇt nam chuyên s£n xu¥t và phân phÑi các lo¡i bng dính và màng bÍc
  · Thông tin kù thut vÁ s£n ph©m bng dính
  Các quy cách quy °Ûc chung cho dòng s£n ph©m bng dính dán thùng nh° sau;
  - 48mm( là bÁ rÙng cça s£n ph©m quy Ënh chung Ñi vÛi các nhà s£n xu¥t).
  - Yar ( gÍi t¯t là ra) 1y = 0.9m Là quy Ënh chung cça s£n ph©m Ñi vÛi các nhà s£n xu¥t
  - Un ( gÍi t¯t là Ù dày cça màng) =34, 45, 50, 60.( hiÇn công ty ang s£n xu¥t màng U60).
  - Lõi ( lõi gi¥y) Ù d§y 0.5ly ; 0.7ly ; 11mm; nh°ng chç y¿u là 0.5ly, 0.7ly . Lõi d§y mÏng phå thuÙc vào thñc t¿ khi cuÑn s£n ph©m cça khách hàng.
  - Cây = 6 cuÙn/1 cây Vd: 48mm*200y x 2 cây =12 cuÙn
  48mm*120y x 3 cây = 18 CuÙn
  - Ngoài các qui Ënh và tiêu chu©n trên, thì °ãc gÍi là hàng ·c thù do yêu c§u thñc t¿ cça khách hàng khác nhau.
  · Hình £nh s£n ph©m: Xin mÝi truy cp wedsize cça công ty:http:// isvvietnam.com/

  · C£m nhn cça khách hàng sau khi sí dång s£n ph©m
  - H§u h¿t KH Áu hài lòng vÁ ch¥t l°ãng khi sí dång s£n ph©m cça Công Ty
  - Phåc vå: nhanh chóng, nhiÇt tình, chu áo
  · B£o hành
  - S£n ph©m bË l×i lù thut ho·c kém ch¥t l°ãng s½ °ãc phía công ty xác nhn và Õi l¡i
  - Công ty luôn sµn sàng gi£i áp mÍi th¯c m¯c cça KH
  · Lãi ích khi sí dång s£n ph©m
  - KH s½ tuyÇt Ñi yên tâm khi ang sí dång s£n ph©m tÑt nh¥t c£ vÁ ch¥t l°ãng và giá c£
  · Giá c£: Xin vui lòng liên hÇ Ã °ãc h× trã trñc ti¿p
  · Thông tin liên hÇ
  - Mr C§m: 098.110.3578
  - T công ty: 024.6260.1721
  R¥t hn h¡nh °ãc phåc vå Quý Khách Hàng!
   
<--end QC TDn-->
Chat Với Admin